Литература

Автор или издател Година Заглавие
Грабар, А. 1924 Боянската църква. Фототипно издание. 88 с.
Мавродинов, Н. 1943 Боянската църква и нейните стенописи. С., „Българска книга“. 58 с., 24 табла.
Мавродинов, Н. 1943 Боянската църква и нейните стенописи и Търново. 24 таблици с репродукции.
Стойков, Г. 1954 Боянската църква. С., „БАН“. 22 цв. и 11 ч/б ил.
Цонев, К. 1957 Стенописите в Боянската църква. С., „БХ“. 16 с., 48 ил.
Цонев, К. 1957 Фрески Боянской церкви. С., „БХ“. 16 с., 48 ил.
Zonev, K. 1957 Die Wandmalerien in der Kirche von Bojana. С., „БХ“. 17с., 48ил.
Tsonev, C. 1957 Frescoes in Boyana Church. С., „БХ“. 15с., 48 ил.
Цонев, К. 1957 Стенописите в Боянската църква. С., „БХ“. 16 с., 48 ил.
Tsonev, C. 1957 Frescoes in Boyana Church. С., „БХ“. 15с., 48 ил.
Цонев, К. 1957 Фрески Боянской церкви. С., „БХ“. 16 с., 48 ил.
Жандова, Ив. 1960 Боянската църква. Водач. С., „Наука и изкуство“. 56 с., 45 илюстрации.
Жандова, Ив. 1960 Боянската църква. Водач. С., „Наука и изкуство“. 56 с., 45 илюстрации.
Жандова, Ив. 1960 Боянская церковь. Памятник болгарского искусства XIII стол. Краткое описание. С., „Литературы на иннистранных языках“. 57 с., 45 ил.
Shandova, I. 1960 Die Kirche in Bojana. S. Frendsorachenverag, 61, il 45
Акрабова-Жандова, И. 1960 Боянската църква (водач).
Миатев, К. 1961 Роспись Боянской церкви. Монография. С., „БХ“, Дрезден, „Изкуство“. 23 с., 60 ил.
Mijatev, K. 1961 Die Wandmalerien in Bojana, Monographie. Dresden, „Der Kunst“, Sofia, „Bulgarski Hudoshnik“. 26 с.,60 ил.
Изд. Болгарский художник 1961 Роспись Боянской церкви
Бичев, М. 1961 Архитектура Болгарии с самых древних времен до конца XIX в. С., „Литературы на иннистранных языках“. 82с., 105 ил.
Гълъбов, И. 1963 Надписите към Боянските стенописи. С., „БАН“. 120 с. 1 диаграма, 1 карта
Станчева, М. Станчев, С. 1963 Боянският поменик.
Колектив 1964 La culture medievale Bulgare. Sofia, „Editions en langues étrangéres“.
Стойков, Г. 1965 Архитектурни проблеми на Боянската църква. С., „БАН“. 85 с.
Жандова, И. 1965 Икони в Софийския археологически музей. С., „БАН“.
Мавродинов, Н. 1966 Старобългарското изкуство XI-XIIIв. С., „БХ“. 160 с., 104 ил.
Загорчинов, Ст. 1966 Празник в Бояна.
Даскалова, Л. 1967 … И нарисува нейната усмивка.
Мавродинов, Н. 1972 Боянская церковь. С., „БХ“. 118 с.
Mavrodinov, N. 1972 L’ eglise de Boiana. Sofia, „Balgarski Hudojnik“. 119 p.
Добрев, И. 1972 Глаголическият текст на Боянския палимпсет. С., „БАН“.
Мавродинов, Н. 1972 Боянската църква. С., „БХ“. 118 с. с ил.
Мавродинов, Н. 1972 Боянската църква.
Мавродинов, Н. 1972 Боянская церковь.
Mavrodinov, N. 1972 L’eglise de Boiana.
Добрев, И. 1972 Глаголическият текст на Боянския палимпсет. С., „БАН“.
Гюзелев, В. (съст.) 1981 История, изкуство и култура на Средновековна България. С., „Народна просвета“.
Прашков, Л. 1981 Боянската църква. Стенописи. (футляр) – 3 екземпляра.
Лихачова, В. 1986 Етюди по средновековно изкуство. Византия, България, Русия. С., „Наука и изкуство“.
Иванова, М. 1988 Форма и композиция с средновековната архитектура.
Дечевска, Н. 1988 Църковната архитектура в България през XI-XIV в. С., „БАН“.
Андреев, Ив. 1993 Чудесата на свети Николай. Свещените места на св. Николай Чудотворец в България. С., „Антиба“.
Христова, М. 1994 Боянската църква. С., „Борина“.
Christova, M. 1994 The Boyana Church. Sofia, „Borina“.
Мавродинова, Л. 1995 Стенната живопис в България до края на XIV в. С., „Проф. М. Дринов“.
Matakieva – Lilkova T. 1995 Church Plate from the Collections of the NMH
Паче, В. 2001 Treasures of Christian art in Bulgaria. Sofia, „Borina“
Lilkova, T. 2001 Christian Art in Bulgaria. Sofia, „Borina“.
Трифонова, М. 2002 Боянска църква. С., „Борина“.
Trifonova, M. 2002 Boyana Church. Sofia, „Borina“.
Ваташки, Г. 2006 Книга за Бояна
Трифонова, М. 2007 Боянска църква
Dimitrov B. 2008 St. Nicholas and St. Panteleimont. Boyana Church
2009 100 monuments vous accueillent. Paris. „Centre des monuments nationaux.“ (брошура)
Kazimir Popkonstantinov 2009 Zograf Vasilie and the Boyana church 750 years later
НИМ и БАН 2011 Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска България
Крарачорова Ив. 2017 Боянски псалтир. Среднобългарски ръкопис от XIII век
Гос. Третьяковская галерия Москва, НИМ 2018 Христианское искусство XIII – XIX веков из музеев Болгарии
Национален исторически музей 2022